Őrszolgálati Szabályzat

ŐRSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

A Rokko Vagyonvédelmi Cégcsoport a rá bízott objektum kidolgozott, folyamatos és szervezett őrzését, védelmét a 87/1995. (VII. 14.) számú Kormányrendelet, valamint a vonatkozó szabályok alapján kidolgozott és jóváhagyott őrzés-védelmi okmányokban meghatározottak szerint látja el.

A Rokko Vagyonvédelmi Cégcsoport állományába tartozó biztonsági őröket megilleti a rendszeresített szolgálati ruha, valamint szolgálati felszerelés (fegyver, gumibot,gázspray, őrkutya) viselése, és annak megfelelő szabályok szerinti alkalmazásának joga.
Az őr illetékességét, valamint a fegyver viselésének jogosságát az arcképes szolgálati igazolvány, megbízólevél és a fegyverviselési engedély tanúsítja

A Rokko -Vagyonvédelmi Cégcsoport-nál alkalmazott (megbízott) őr elsőrendű feladata, hogy a rábízott feladatot a legmagasabb szinten a megbízó igényeinek és érdekének megfelelően lássa el.

A BIZTONSÁGI ŐR KÖTELESSÉGEI

– Legyen éber, akadályozza meg az általa őrzött területre a jogtalan behatolást, tartsa és tartassa be az objektum védelmére elrendelt intézkedéseket.

– A biztonsági őr minden szolgálatba lépéskor kipihent, külseje, egyenruhája ápolt, kifogástalan, megjelenése szabályszerű legyen.

– A biztonsági őr nem állhat alkohol, kábítószer vagy egyéb bódító hatású anyagok befolyása alatt.

– A biztonsági őr köteles a hivatalos munkakezdés előtt 15 perccel szolgálati helyén munkavégzésre bejelentkezni.

– A biztonsági őr köteles munkakezdésének akadályoztatása esetén, azt a legrövidebb időn belül -lehetőség szerint legalább 24 órával előtte- bejelenteni a közvetlen fellettesének, hogy megfelelő helyettesítéséről gondoskodni lehessen.

– A munkavégzés helyére történt belépését követően az őr köteles bejelentkezni a központi telefonszámon, vagy a szolgálatvezetőnél.

– A bejelentkezés alkalmával az őr igazolja a szolgálatba lépését, és jelzi a feletteseinek az esetlegesen felmerülő speciális problémákat

– Az őr bejelentkezési kötelezettsége vonatkozik a szolgálat befejezésére, leadására is.

– Az őr betartja a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat az előzetes munkavédelmi oktatásnak megfelelően.

– Az őr a rábízott technikai eszközök mennyiségének és minőségének megőrzéséért és karbantartásáért, a szolgálat ellátásának hiányosságáért anyagi felelősség terheli.

– A bejelentkezést követően az őr magához veszi felszerelését, szolgálati jelvényét jól látható helyre kitűzi, és elfoglalja szolgálati helyét, illetve mozgáskörletét.

– Az őr, szolgálati helyét csak különös esemény, előzetes engedély, megbízó (felettes) utasítására hagyhatja el.

– A járőr szolgálata során mechanikusan ellenőrzi:

a.) az objektum zártságát,

b.) a kerítés, nyílászárók, ajtók, stb. sértetlenségét, zártságát,

c.) ha a területen munkagépek, vagy járművek tartózkodnak, akkor azok zártságáról is meg kell győződnie.

d.) Járőr útvonal betartása kötelező, kivéve konkrét eseménynél, intézkedésnél.

e.) Állandó járőr szolgálat esetén a váltás meghatározott időben történik. Időszakos járőr szolgálat esetén véletlenszerű a járőrözés.

f.) A speciális helyeken ellenőrző pontok vannak elhelyezve, melyet az őr köteles érinteni.

A fentiekkel kapcsolatos hiányosságok esetén köteles a szükséges intézkedéseket megtenni.

– Ügyfélforgalom esetén az őrnek kötelessége fokozottan figyelni, de főként az ügyféltérbe belépő személyeket. Meghatározott helyeken belépési engedélyek ellenőrzési kötelezettsége is felmerülhet.

– Az őr jogosult az objektumba belépőnek,- amennyiben ez indokolt-, kérdéseket feltenni arra vonatkozólag, hogy mi indokolja belépését az épületbe. Ha nem indokolt a belépés az őr köteles a belépőt visszatartani, majd felettesét és a hatóságokat értesíteni.

– Az egyes objektumokra az egyedi körülményeket figyelembe véve részletes, speciális őrszolgálati utasítást tartalmazza az őr teljes körű tevékenységi körét.

– Rendkívüli esemény bekövetkezése estén az őrszolgálati utasításban foglaltak szerint kell eljárnia. Amennyiben a területen nincs külön őrszolgálati utasítás a felettes azonnali értesítse kötelező.

– A szolgálati helyen szolgálati időben csak a cég által biztosított, vagy a vezetőség által írásban engedélyezett technikai eszközöket használható.

– Mobil telefon biztosítása elengedhetetlen és ez által az állandó elérhetőség is.

– Vezetékes telefonok használata a szolgálati helyeken tilos, mobil használata meghatározott helyeken kizárólag szolgálati célra engedélyezett.

– Egyéni étkezés meghatározott helyen és időben lehetséges.

– A szolgálat átadásakor és átvételekor a takarítás kötelező.

JELEN SZABÁLYZAT EGY KERET SZABÁLY, AZ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEKET TARTALMAZZA, AMELY KONKRÉT MEGBÍZÁS ESETÉN KIEGÉSZÜL A MEGBÍZÓ EGYÉNI IGÉNYEIVEL, VALAMINT AZ ALÁBBIAKBAN ISMERTETETT SPECIÁLIS KÖVETELMÉNYEKKEL.

A BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT FELADATAI

Portaszolgálat:
– Az objektum vagy a telephely kulcsainak kiadása, felvétele a jogosultság ellenőrzése, regisztrálása.

– Ügyfeleket a portai szolgáltatás körében kellően informálni, eligazítani.

– Az objektumra vagy a telephelyre, illetve az üzemeltetésre vonatkozó adatokat és belső információkat illetlen személy részére közölni tilos.
Ittas vagy ittasnak tűnő személyt az objektum vagy a telephely területére beengedni tilos.

– Az objektum vagy a telephely rendészetével, vagyonvédelmével kapcsolatos észrevételeket a telephelyvezető felé folyamatos jelentési kötelezettség.

– Portán elhelyezett okmányok, eszközök és tárgyak előírás szerinti kezelési, illetve tárolási kötelezettsége.

– Feladata a telefonközpont kezelése, a hívások továbbítása.

– Az ügyfelek részére fenntartott parkolót felügyelnie kell és gondoskodik arról, hogy a gépjárművezetők a parkolási rendet betartsák.

– Az érkező és távozó bérautók és közületi tehergépjárművek rendszámát, beérkezésük és távozásuk idejét az erre a célre rendszeresített nyilvántartásban vezetni. Gondoskodik, hogy a tehergépjárművek csak távozási engedély leadása mellett távozhassanak az objektum vagy telephely területéről.

Éjszakai szolgálat, kutyás biztonsági őr
– Ügyeleti időszakban (éjszaka, munkaszüneti nap) fokozott éberséggel kell ellátni az objektum vagy telephely vagyonvédelmét, illetve biztonságos őrzését.

– Az ellenőr az ellenőrző készüléket köteles kezelni és használni. Éjszaka folyamán köteles óránként a telepet végigjárni, és azt az ellenőrző készüléken is rögzíteni.

– Portanaplót előírásszerűen köteles folyamatosan vezetni, és minden portaszolgálattal kapcsolatos eseményt rögzíteni. A portanaplót okmányként kell kezelni. Portanaplóba alapvetően előírt (a napló tartalmazza) kérdésekre köteles minden esetben választ adni.

– Rendkívüli eseményt (behatolás, tűz, vízcsőtörés, teljes áramszünet, hatósági ellenőrzés, stb.) annak jellege szerint kell az illetékes vezetőnek jelentenie.

– Ügyeleti szolgálat ellátása alatt elaludni szigorúan tilos.

– Ügyeleti szolgálat alatt látogatókat, vendégeket fogadni nem szabad.

– Bérlők csak az üzemidőn belül tartózkodhatnak a telep területén. Ettől eltérni csak a telephelyvezető engedélyével lehet.

– A telepen zárás után gépkocsi csak engedéllyel tárolható.

Áruházi őr:
– Figyeli az üzletben tartózkodó vásárlók mozgását, ezzel egyidőben kiszűri a gyanús egyéneket, azokat különös gonddal figyeli.

– A pénztárhoz közel helyezkedik el, hogy bármiféle inzultus esetén azonnal intézkedni tudjon.

– Mindig úgy helyezkedik, járkál az üzlet területén, hogy a lehető legjobb rálátása legyen az üzlet területére és a benne tartózkodókra.

– Az ügyfelek részére fenntartott parkolót felügyelnie kell és gondoskodik arról, hogy a gépjárművezetők a parkolási rendet betartsák.

– Felügyelnie kell, hogy csak a megvásárolt áru berakodásához vehessék igénybe a vásárlók a parkolót, rakodási területet.

– A telep területéről az áruval megrakott kiskocsit a vevő nem viheti ki.