EHS szolgáltatások

Bemutatkozás

Kollégáink a környezetvédelem, munkavédelem, ADR, tűzvédelem, Irányítási rendszerek szakterületén szerzett tapasztalataival rendelkeznek, akik között mérnökszakértői jogosultsággal rendelkezők is vannak. A mérnöktanácsadói feladatokon kívül különböző mérések, ellenőrzések, laborvizsgálatok, terepmunkák, iparbiztonsági gyakorlatok, pályázatírási munkák, projektmenedzsmenti feladatok, elvégzését és koordinációját illetve ezek kiértékelését hajtjuk végre.

A cég munkáját a partnerekkel való jó kapcsolati viszony, naprakész szakmai felkészültség, szorgalom, a megbízhatóság, precizitás, rugalmasság, lojalitás és a lelkiismeretes munka jellemzi. Hosszútávon működő ügyfél kapcsolatokban látjuk a jövőnket.

Az ország több pontján, településén látunk el komplex környezetvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi, ADR, és termékdíjjal kapcsolatos szakterületi feladatokat.

Számunkra a legfontosabb a partnereink több éves bizalma, elégedettsége, amely egyúttal a szakmai piacon a jó hírnevet, jó ajánlást is jelentheti.

Működésünk során az alábbi szempontokat tartjuk a legfontosabbnak:

 • Partnereink részére nyújtott folyamatos törvényi megfelelőség (dokumentálás, hatóságokkal való kommunikáció, bejelentési kötelezettségek, oktatások, bejárások, vizsgálatok elvégzése, jogszabálykövetés) segítségével helyszíni bírság megelőzése.
 • Általunk nyújtott biztos alap munka-, környezet- és tűzvédelmi szempontból lehetővé teszi, hogy Partnereink teljes figyelmüket és energiájukat a saját tevékenységükre, vállalkozásukra tudják fordítani.
 • A törvények és jogszabályok adta lehetőségek megvizsgálásával az Önöknek legoptimálisabb megoldást alkalmazzuk, szemben a sokszor kevésbé hatékony, de annál költségesebb „sablonnal” szemben.
 • Közreműködésünkkel a környezet védelme, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételei költségtakarékosan és jogszabályoknak megfelelően megvalósítható.

Környezetvédelmi megbízotti teendők

A környezethasználattal, környezet igénybevételével járó tevékenységek végzése esetén a környezethasználónak környezetvédelmi megbízottat kell alkalmaznia 93/1996. (VII. 4.) Kormányrendelet értelmében.

Átalánydíjas szerződéses kereteken belül vállaljuk különféle szervezetek, vállalkozások részére a megbízotti teendő ellátását.

A környezetvédelem területén szerzett több éves szakmai tapasztalatainknak köszönhetően a megbízotti feladatokat hatékonyan tudjuk teljesíteni. Szakembereink a legjobb megoldást biztosítják az Ön cégének.

Környezetvédelmi megbízotti szolgáltatásaink:

 • A 2012. évi CLXXXV. tv., illetve a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015 (VIII.7.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátása
 • Hatósági ügyintézés, ellenőrzés esetén ügyfeleink érdekeinek szakmai képviselete
 • A vonatkozó jogszabályok követése, dokumentumok aktualizálása.
 • Környezetvédelemmel kapcsolatos tanácsadás, a jogszabályokban meghatározott előírásoknak való megfelelés elérése érdekében
 • Oktatások, képzések megszervezése és lebonyolítása
 • Környezetvédelmi mérések, mintavételek megszervezése, lebonyolítása
 • Bevallások, adatszolgáltatások elkészítése és benyújtása
 • Környezetvédelmi szabályzatok készítése
 • Megbízó tájékoztatása a vonatkozó jogszabályok előírásairól, azok változásáról
 • Hatástanulmány, illetve felülvizsgálat elkészítésének koordinációja az IPPC engedélyhez kapcsolódóan
 • Hatósági ellenőrzés esetén a szervezet képviselete
 • Kapcsolattartás az illetékes hatóságokkal
 • A Megbízó tevékenységéből fakadó feladatok meghatározása, és azok elvégzésének ellenőrzése, részletezve

Hulladékgazdálkodás területén végzett szolgáltatásaink:

 • Veszélyes és egyéb hulladékok gyűjtését szolgáló edények jelölésének kialakítása
 • Éves jelentés készítése a hatóság felé
 • Üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatának karbantartása, hatósági felülvizsgálatra előkészítése
 • Támogatás nyújtása a hulladékgazdálkodási (szállító, kezelő) alvállalkozó kiválasztásában.

Levegőtisztaság-védelem területén végzett szolgáltatásaink

 • Pontforrás üzemnapló minták elkészítése
 • Hatóság felé éves bejelentések megtétele
 • A kötelező, akkreditált mérések koordinálása
 • A pontforrás üzemeltetési engedély (IPPC engedély keretén belül) meghosszabbítása
 • LM bevallások elkészítése

 

Vízvédelem területén végzett szolgáltatásaink

 • Vízjogi engedélyben foglaltak betartatása és felügyelete
 • A kutak mintázásnak koordinálása
 • Éves jelentés készítése a monitoring eredményekről (FAVI jelentés, VÉL)
 • Vészhelyzetekre való felkészülés, illetve azok elhárításának előkészítése (Kárelhárítási terv karbantartása, hatóság felé frissítése)
 • Vízkészlet járulék számítása

 

Zajvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásunk

 • Zajvédelmi követelmények betartatása, a szükséges mérések koordinálása

 

Környezetvédelmi Termékdíj

 • Környezetvédelmi Termékdíjjal kapcsolatos feladatok koordinálása

Munkavédelem

 • Munkavédelmi iratok elkészítése, folyamatos karbantartása (kockázatértékelés, mentési terv, egyéni védőeszköz juttatási rend, orvosi vizsgálatok rendje, oktatási tematika stb.).
 • Oktatások megtartása
  • Előzetes időpont egyeztetés alapján új belépők munkavédelmi oktatása havi egy alkalommal
  • Ismétlődő munkavédelmi oktatás évente egy alkalommal történő megtartása
 • Munkavédelmi oktatási tematika elkészítése
 • Munkabalesetek kivizsgálása, dokumentálása, megelőző intézkedések megtételével.
 • Munkabaleseti nyilvántartások vezetése, ellenőrzése.
 • Foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíciók kivizsgálása (munkaegészségügyi szakemberrel közösen).
 • Megelőzési stratégia (egységes és átfogó) kialakítása a munkafolyamatokra, a tech­nológiákra, a munkaszervezésre, a munka-feltételekre, a munkakörnyezeti tényezők hatására kiterjesztve.
 • Munkabiztonsági szemlék megtartása.
 • Létesítmény, munkahely, munkaeszköz és technológiákkal kapcsolatos vizsgálatok (munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat, időszakos biztonsági felülvizsgálat, soron kívüli ellenőrzés).
 • Különböző Munkáltatók munkafolyamatainak összehangolása.
 • Hatóságokkal kapcsolattartás, ellenőrzéseken való részvétel előzetes értesítés alapján.
 • Munkavédelmi engedélyek beszerzése.
 • Munkavédelmi koordinátori feladatok ellátása.
 • Az 1993. évi XCIII. tv. Szerinti munkavédelmi feladatok ellátása.
 • A vonatkozó jogszabályok követése, dokumentumok aktualizálása.
 • Az 1993. évi XCIII. törvény 23. § (2) pontjában meghatározott soron kívüli ellenőrzés munkabiztonsági részének elvégzése.
 • Munkavédelmi üzembe helyezés során munkavédelmi szempontú előzetes
 • Vizsgálat munkabiztonsági részének elvégzése
 • Kockázatértékelés munkabiztonsági részének elvégzése
 • Egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása
 • Egyéni védőeszköz juttatás munkabiztonsági részének elkészítése
 • A telephely havi egyszeri bejárása és a bejárási tapasztalatok rögzítése

Tűzvédelem

Cégünk felsőfokú tűzvédelmi képesítéssel rendelkező munkatársakkal rendelkezik, akik évtizedes tapasztalatuk birtokában a következőkben segítenek partnereink részére:

 • Tűzvédelmi Szabályzat és mellékleteinek (pl. Tűzriadó terv /amennyiben szükséges/) elkészítése.
 • Komplett tervezési feladatok elvégzése.
 • Tűzvédelmi dokumentációk (TVSZ, alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, oktatási tematika, időszakos felülvizsgálatok stb.) ellenőrzése.
 • Tűzriadó gyakorlatok lebonyolítása és dokumentálása (amennyiben szükséges).
 • Tűzvédelmi eszközök, berendezések (tűzoltó készülék, vízforrások, tűzgátló nyílászárók stb.) időszakos karbantartásának/felülvizsgálatainak koordinálása.
 • Építmény építését, átalakítását, bővítését követően TMMK (Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv) elkészítése.
 • Tűzvédelmi üzemeltetési naplók folyamatos ellenőrzése.
 • Oktatási tematika elkészítése, oktatások megtartása (új belépők, ismétlődő, soron kívüli).
 • Tűzvédelmi szempontú bejárások megtartása.
 • Tűzvédelmi szakvizsga köteles munkakörök és munkavállalók nyilvántartása.
 • Tűzvédelmi szakvizsgák szervezése és annak lebonyolítása.
 • Tűzvédelmi engedélyek beszerzése.
 • Kapcsolattartás a Katasztrófavédelmi hatósággal.
 • Előre bejelentett szakhatósági ellenőrzésére való felkészítés és részvétel.

 

Veszélyes áruszállítás

Minden olyan vállalkozásnak, amelyik veszélyes árut közúton, vasúton, tengeren, belvízen stb. szállít, fuvaroz, vagy ahhoz kapcsolódó csomagolást, berakást, töltést vagy kirakást végez veszélyes áru biztonsági (ADR) tanácsadót kell alkalmaznia.

Elsősorban ezeknek a vállalkozásoknak ajánljuk szolgáltatásainkat. Partnereink részére teljes körű szolgáltatást biztosítunk, amelybe a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos tevékenység ellenőrzés, a szállítási folyamat folyamatos monitorozása, a tevékenységgel kapcsolatos tanácsadás is tartozik.

Képesítéseink az alábbi áruosztályokra érvényesek:

 • 2 osztály: gázok
 • 3 osztály: gyúlékony folyékony anyagok
 • 4.1 osztály: gyúlékony szilárd anyagok, önreaktív anyagok és érzéketlenített, szilárd robbanóanyagok
 • 4.2 osztály: öngyulladásra hajlamos anyagok
 • 4.3 osztály: vízzel érintkezve gyúlékony gázokat fejlesztő anyagok
 • 5.1 osztály: gyújtó hatású (oxidáló) anyagok
 • 5.2 osztály: szerves peroxidok
 • 6.1 osztály: mérgező anyagok
 • 6.2 osztály: fertőző anyagok
 • 8 osztály: maró anyagok
 • 9 osztály: különféle veszélyes anyagok és tárgyak

 

ADR tanácsadói feladatok

 • Adatszolgáltatások, bevallások elkészítése OSZIR, OKIR, REACH stb.
 • AZ ADR hatálya alá tartozó a szállításnál, rakodásnál, tárolásnál, rögzítésnél stb. alkalmazott eszközök kiválasztása az ADR előírásai alapján, a különleges előírások és követelmények figyelembevételével.
 • A szállítmányozással kapcsolatos dokumentáció kezelése, éves jelentések írása is.
 • A vállalkozás többi alkalmazottjának a tevékenységéhez szükséges ADR képzés
 • Technológiai utasítások elkészítése
 • Éves jelentések összeállítása
 • Fuvarokmányok helyes vezetésének ellenőrzése és biztosítása

 

Veszélyes ipari védelmi ügyintézés (SEVESO)

A Seveso irányelvek szabályozzák a veszélyes anyagokkal foglalkozó ipari tevékenységeket, azok működését, ellenőrzését, a munkahelyi biztonság és egészségvédelem kérdését.

Jelenleg a Seveso III. irányelv van hatályban, amely 2012. augusztus 13-án emelkedett jogerőre. Magyarországon 2015. május 31-én történt meg a hazai jogrendbe való illesztése, június 1-től pedig a szabályozás alkalmazása kötelező.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek tevékenységükből adódóan mindig valamilyen kockázatot jelentenek a környezetükre. Az üzemeltetők célja és kötelessége, hogy a veszélyes ipari üzem tevékenységéből adódó kockázatokat minimalizálják. Egyik eszköze, hogy veszélyes ipari védelmi ügyintézőt kötelesek alkalmazni vagy megbízni. Ezen a szakterületen is jelenleg is végzünk ügyintézői munkákat.

Feladataink közé tartozik:

 • A hatósággal folyamatos kapcsolattartás,
 • A vonatkozó jogszabályok követése,
 • Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar esetében a bekövetkező eseményről jelentés, tájékoztatás készítése, a lehetséges súlyos baleset eseménysorok és azok kezdeti eseményeinek (okok) módszeres meghatározásával, valamint a jelentés hatóság részére történő megküldése
 • A belső védelmi tervben foglaltak gyakoroltatása, szervezése, értékelése
 • A belső védelmi terv pontosításáról, felülvizsgálatáról és gyakoroltatásáról jegyzőkönyv készítése,
 • A hatósági ellenőrzéseken helyszíni szemléken való részvétel.

Kémiai biztonság

Kémiai biztonsággal kapcsolatos feladataink:

 • Anyagok, készítmények, keverékek osztályba sorolása
 • Veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények, valamint az azokkal végzett tevékenységek bejelentése
 • Biztonsági adatlap készítése, felülvizsgálata
 • Kémiai kockázatbecslés és értékelés elkészítése, folyamatos aktualizálása
 • Biocid anyagok bejelentése
 • Rákkeltő anyagok bejelentése, a velük folytatott tevékenység jogszabálynak megfelelő kialakítása, dokumentálása
 • Veszélyes anyag és veszélyes keverék bejelentése

A veszélyes anyagokkal/keverékekkel végzett tevékenység elektronikus bejelentésére minden olyan vállalkozás kötelezett, aki veszélyesanyaggal/keverékkel foglalkozása körében tevékenységet végez. Cégünk segítséget nyújt a veszélyes anyaggal/keverékkel kapcsolatos hatósági bejelentéshez, illetve az eljárás lefolytatásához.

 • Új vegyi termékek regisztrációja és engedélyeztetése

Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai uniós rendelet – röviden CLP (mozaikszó jelentése: Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) rendelet – értelmében 2015. június 1-jétől a veszélyes keverékek csak abban az esetben hozhatók forgalomba, ha a CLP szerint címkézték és csomagolták azokat. Az osztályozást minden anyagra és keverékre el kell végezni, majd az osztályozásnak megfelelően kell dönteni a címkézésről, csomagolásról.

Fordítással együtt vállaljuk termékek hatósági engedélyezést, címketervek tervezését.

 • REACH regisztráció teljeskörű lebonyolítása

A REACH-rendelet (a betűszó a „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals” angol kifejezés kezdőbetűiből tevődik össze) a vegyi anyagok regisztrálásával, értékelésével, engedélyezésével és korlátozásával kapcsolatos előírásokat rögzíti.

Regisztrációra köteles vegyipari termékek forgalmazása és behozatala esetén vállaljuk az ezzel összefüggő regisztrációs ügyintézést és szakmai dokumentáció összeállítását.

 • MSDS-Biztonsági adatlapok elkészítése

A veszélyes anyagokkal, illetőleg a veszélyes keverékekkel foglalkozásszerűen végzett tevékenység a felhasznált anyag vagy keverék adatait tartalmazó biztonsági adatlap, egyéb tevékenység a használati utasítás birtokában kezdhető meg.

 • Biológiai kockázatértékelési dokumentáció

Szintén munkahelyi kockázatértékelés részét képezi olyan munkahelyeken, ahol alkalmazottakat foglalkoztatnak és a tevékenység során fertőző megbetegedések veszélye áll fent. (hulladékszállítás, kezelés, egészségügyi tevékenység, élelmiszer előállítás, állattenyésztés stb.)

 • Legionella kockázatértékelés készítése

 

Irányítási rendszerek

Irányítási rendszerek kialakítása, bevezetése, tanúsításra való felkészítése, valamint működ­tetett rendszerek belső auditálása, fejlesztése. Az irányítási rendszerek működtetésében résztvevő munkatársak rendszerirányítási, belső auditori oktatása.

Feladataink:

 • A környezetirányítási rendszer dokumentumainak karbantartása, felkészítése külső auditra,
 • A témakörhöz tartozó oktatási anyagok előkészítése és oktatása,

 

Folyamatszemléletű megoldást kínálunk az alábbi szakmai területeken

 • ISO 9001 (MIR) minőségirányítási rendszer;

A vevői követelményeknek való megfelelés mind a termelő, mind a szolgáltatást nyújtó vállalatok számára kiemelt jelentőségű. Az ISO 9001 minőségirányítási rendszer egy szervezet általános működési modelljét írja le, amely keretet biztosít az üzleti folyamatok rendszerszemléletű biztosításához.

Folyamatszemléletű megközelítés alkalmazásával a vevői követelmények optimálisabb teljesítésével növelhető a vevői elégedettség és az eredményesebb szervezeti működés a jogszabály és egyéb szabályozó követelmények betartása mellett.

 • ISO 14001 (KIR) környezetirányítási rendszer;

Egy környezetközpontú irányítási rendszer hatékony eszköz lehet bármely szervezet számára, hogy a mindennapi környezetvédelemmel kapcsolatos működést szervezett, tudatos, kiszámítható, átlátható keretek közé terelve hatékonyabbá tegye. Bizonyítja a cég környezettudatos elkötelezettségét, és az ilyen irányú jogi és szabályozási elvárásoknak való megfelelést

Ennek bevezetésével egy szervezet képessé válik a jogszabályi követelmények és a jelentős környezeti tényezőkre vonatkozó információkat figyelembe vevő politika és cél meghatározására és bevezetésére, valamint a rendszer bevezetésével megfogalmazott és vállalt környezetpolitikában kitűzött kötelezettségeinek betartásával segíti a környezetvédelmet, a szennyezés olyan mértékű megelőzését, amely egyensúlyban van a társadalmi-gazdasági szükségletekkel.

Cégünk vállalja, hogy ISO 14001 környezetirányítási rendszer kiépítésében, valamint a rendszeres auditálásokra való felkészülésben segítséget nyújt partnereinkek.

 • ISO 45001 (MEBIR) munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer

Az ISO 45001 (MEBIR) munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer alkalmazásával a szervezet ellenőrzése alá tudja vonnia munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos kockázatait, javítva a szervezet MEB-teljesítményét.

 • Élelmiszer-biztonsági rendszerek (HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, a 28/2017. (V. 30.) FM rendelet az élelmiszer-vállalkozások által működtetendő önellenőrzési rendszer);

Élelmiszer-biztonsági rendszerek működtetésével az élelmiszer-biztonsági veszélyek azonosíthatók, kockázatuk értékelhető és szabályozásuk elősegíti az élelmiszerek biztonságosságát.

 • ISO 50001 (EIR) energiairányítási rendszer; Energetikai audit

A 2012/27/EU EU irányelv 2015. májusában épült be a magyar jogrendbe. Alapvető következménye, hogy az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény a 250 főnél nagyobb, vagy a minimum 50 millió € árbevételt elérő (tehát KKV-nak nem minősülő) vállalatok számára energetikai audit elvégzését teszi kötelezővé.

Akár energetikai auditálásról, akár ISO 50001-es energiairányítási rendszer bevezetéséről legyen szó cégünk mindkét választás esetén segítséget tud nyújtani partnereinek.

 • ISO 27001 (IIR) információbiztonsági irányítási rendszer;

A szervezetek számára üzleti kockázatot jelent, ha az általuk kezelt adatok, információk megsérülnek, elvesznek, nyilvánosságra kerülnek vagy illetéktelen hozzáférnek azokhoz. Az adatok sértetlenségének, bizalmasságának és rendelkezésre állásának biztosítása ezáltal kritikus fontosságú feladat.

Kockázatkezelési-folyamat segítségével megőrizhető az információk bizalmassága, sértetlensége és rendelkezésre állása, megerősítve így a bizalmat az érdekelt felekben. A rendszer bevezetése csökkenti a visszaélések, valamint a kezelt és tároltadatok

 • ISO 26000 (CSR) útmutató a társadalmi szerepvállaláshoz;

A szervezet érzékelhető és tényleges társadalmi felelősségvállalási teljesítménye befolyásolhatja többek között a versenyelőnyét, hírnevét, a munkavállalók vagy tagok, vásárlók, ügyfelek vagy felhasználók vonzásának és meg­tartásának képességét, az alkalmazottak közhangulatának, elkötelezettségének és ter­melékenységének fenntartását, a befektetők, tulajdonosok, adományozók, szponzorok és a pénzügyi közösségek véleményét és kapcsolatát azon szervezetekkel (kormányzattal, médiával, beszállítókkal, versenytársakkal, vásárlókkal és a közösséggel), amelyekkel együttműködik.

 • Laboratóriumok, vizsgáló és ellenőrzést végző szervezetek NAH általi akkreditációt igénylő irányítási rendszerei (ISO/IEC 17020, 17025).